Belangrijkste reglementswijzigingen seizoen 2019 – 2020 !!!

IMG 6649 520px

Voor het nieuwe seizoen 2019-2020 zijn er aantal belangrijke reglementswijzigingen. Bureau arbitrage heeft deze samengebundeld en kan je hieronder terug vinden. Lees onderstaande eens aandachtig.

(voor meer toelichting verwijzen we naar het officiële boekje ‘Regels van het Voetbalspel editie 2019 – 2020’ en de ‘Aanvullingen op de Regels van het voetbalspel seizoen 2019 – 2020’).

Regel 3 - De spelers

• Een gewisselde speler moet het speelveld verlaten op het dichtstbijzijnde punt van de afbakeningslijnen van het speelveld, tenzij dit anders aangegeven wordt de scheidsrechter. De gewisselde speler moet zich onmiddellijk naar de technische zone of de kleedkamer begeven en mag niet meer deelnemen aan het spel (tenzij in wedstrijden met doorlopende vervangingen).

• Bij strafschop moet een geblesseerde speler, na verzorging, het speelveld niet verlaten indien hij zelf de strafschopnemer is.

Regel 4 - Uitrusting van de spelers

• Ondershirts moeten:

* dezelfde kleur hebben als de hoofdkleur van de mouw van het shirt

* een patroon van kleuren hebben dat exact het patroon van de mouw van het shirt volgt

Regel 5 - De scheidsrechter

• Eens de scheidsrechter beslist heeft een kaart te tonen, hetzij om een speler te waarschuwen (gele kaart) of om hem uit te sluiten (rode kaart), wordt het spel niet hervat alvorens de sanctie werd opgelegd

* tenzij de niet overtredende ploeg een snelle vrije schop neemt, een duidelijke open scoringskans heeft en de scheidsrechter de disciplinaire procedure nog niet is gestart.

* tenzij een andere match official (assistent-referee of desgevallend 4e official of VAR) de overtreding vaststelde en deze tevergeefs trachtte te communiceren aan de scheidsrechter vooraleer het spel hervat werd.

De kaart wordt in deze gevallen gegeven bij de volgende spelonderbreking. De scheidsrechter kan in deze gevallen niet terugkomen op de initiële herneming.

• De scheidsrechter kan rechtstreeks een verbale opmerking geven en een gele of rode kaart tonen aan ploegofficials die zich op een onverantwoorde manier gedragen. In het geval van een rode kaart (inclusief een tweede gele kaart) moet de betrokken ploegofficial het speelveld en de directe omgeving, met inbegrip van de technische zone, verlaten. Indien de overtreder niet geïdentificeerd kan worden, dan zal de hoofdcoach aanwezig in de technische zone gesanctioneerd worden.

Regel 7 - De duur van de wedstrijd

• De scheidsrechter moet de duur van een speelhelft verlengen met de duur van de medisch toegelaten spelonderbrekingen, namelijk

* drankpauzes (mogen niet meer dan 1 minuut duren)

* afkoelpauzes (mogen tussen de 90 sec. en 3 minuten duren)

Regel 8 - Het begin en de hervatting van het spel

• De ploeg die de toss wint, kiest ofwel welk doel ze zal aanvallen in de eerste helft ofwel voor de beginschop.

• Scheidsrechtersbal

* een scheidsrechtersbal is steeds voor de doelverdediger in zijn eigen strafschopgebied indien het spel werd stilgelegd wanneer de bal zich in het strafschopgebied bevond of voor het laatst geraakt werd in het strafschopgebied

* in alle andere gevallen, laat de scheidsrechter de bal vallen voor één speler van de ploeg die laatst de bal speelde en op de plaats waar de bal het laatst werd geraakt door een speler, een vreemd persoon of een (assistent-)scheidsrechter. Alle andere spelers (van beide ploegen) moeten zich op tenminste 4 m van de bal bevinden tot deze in het spel is.

Regel 9 - De bal in en uit het spel

• De bal is uit het spel wanneer hij een (assistent-) scheidsrechter raakt, op het speelveld blijft en:

* een ploeg zet een beloftevolle aanval op of

* de bal gaat rechtstreeks in doel of

* de ploeg in balbezit wijzigt

Regel 10 - Het resultaat van de wedstrijd bepalen

• Indien de doelverdediger de bal rechtstreeks in het doel van de tegenstrever werpt, dan wordt een doelschop toegekend.

Regel 12 - Overtredingen en onsportief gedrag

• Handspel

o Het is altijd een overtreding indien een speler:

▪ vrijwillig de bal speelt met de hand of de arm, met inbegrip van de beweging van de hand of arm naar de bal

▪ in balbezit komt of de bal controleert nadat deze de hand of de arm heeft geraakt en dan scoort in het doel van de tegenstrever of een open scoringskans creëert

▪ rechtstreeks scoort in het doel van de tegenstrever met de hand of de arm, zelfs indien dit accidenteel gebeurt.

o Het is doorgaans een overtreding indien een speler:

▪ de bal raakt met hand of de arm wanneer:

• de hand of de arm het lichaam onnatuurlijk groter maakt

• de hand of de arm zich boven en/of achter het niveau van de schouder bevindt (tenzij de tegenstrever vrijwillig de bal speelt die dan de hand of arm raakt) De hierboven beschreven overtredingen worden bestraft zelfs indien de bal rechtstreeks de hand of de arm raakt komende van het eigen hoofd of lichaam (met inbegrip van de voeten) of van een andere speler die dichtbij staat.

o Het is doorgaans geen overtreding indien de bal de hand of de arm raakt van een speler:

▪ wanneer de bal rechtstreeks van de speler zijn eigen hoofd of lichaam komt (met inbegrip van de voeten)

▪ wanneer de bal rechtstreeks van het hoofd of lichaam van een andere speler komt die dichtbij staat (met inbegrip van de voeten)

▪ wanneer de hand of de arm dicht tegen het lichaam is en het lichaam niet onnatuurlijk groter maakt

▪ wanneer een speler valt en de hand of de arm is tussen het lichaam en de grond om het lichaam te ondersteunen (steunarm),

• Indien de doelverdediger de bal speelt met de hand of de arm in het eigen strafschopgebied wanneer dit niet is toegelaten (bewuste terugspeelbal of inworp van een medespeler), dan wordt een onrechtstreekse vrije schop toegekend zonder disciplinaire sanctie.

• Indien de doelverdediger na een bewuste terugspeelbal of inworp van een medespeler de bal met de hand of met arm speelt nadat hij deze duidelijk trapte of trachtte te trappen om deze in het spel te brengen gaat het spel gewoon verder.

• Zelfs indien een doelpunt wordt afgekeurd moet een speler de gele kaart krijgen voor de gekende gevallen van het vieren van een doelpunt.

• Alle verbale overtredingen worden bestraft met een onrechtstreekse vrije schop.

• Als een speler die binnen of buiten het speelveld staat een voorwerp (anders dan de wedstrijdbal) naar een tegenstrever gooit of trapt of een voorwerp (met inbegrip van een bal) naar een wisselspeler, gewisselde speler, uitgesloten speler, ploegofficial, wedstrijdofficial of de wedstrijdbal gooit of trapt dan laat de scheidsrechter het spel hervatten met een rechtstreekse vrije schop of strafschop op de plaats waar de tegenspeler of de bal geraakt werd of kon geraakt worden. Als deze positie buiten het speelveld is, dan wordt de rechtstreekse vrije schop genomen op de dichtst bijgelegen afbakeningslijn waar de overtreding werd begaan; of een strafschop indien deze in het strafschopgebied van de overtreder gebeurt.

Regel 13 - Vrije schoppen

• Bij onrechtstreekse vrije schop moet de scheidsrechter zijn arm gestrekt houden, totdat de vrije schop is genomen en de bal is aangeraakt door een andere speler of uit het spel is of wanneer het duidelijk is dat geen doelpunt gescoord kan worden.

• Daar waar drie of meer verdedigende spelers een muur vormen, moeten alle aanvallende spelers tenminste op 1 m afstand van de muur plaatsnemen tot de bal in het spel is. Indien een tegenstrever zich op minder dan 1 m afstand bevindt van de muur dan wordt een onrechtstreekse vrije schop toegekend voor de verdediging.

• Bij een vrije schop voor de verdedigende ploeg in het eigen strafschopgebied is de bal in het spel wanneer hij geraakt is en duidelijk beweegt (hij hoeft het strafschopgebied niet te verlaten).

Regel 14 - Strafschop

• De bal moet op de strafschopstip stilliggen en de doelpalen, doellat en doelnetten mogen niet bewegen.

• De doelverdediger moet met ten minste één voet of een deel ervan blijven staan op de doellijn tussen de doelpalen, met het aangezicht naar de strafschopnemer zonder de doelpalen, doellat of het doelnet aan te raken totdat de bal werd getrapt.

• Nadat de scheidsrechter het teken voor het nemen van een strafschop heeft gegeven, moet deze getrapt worden. Indien deze niet getrapt wordt, dan mag de scheidsrechter disciplinair ingrijpen (gele of rode kaart) vooraleer hij opnieuw het signaal geeft om de strafschop te nemen.

Regel 16 - Doelschop

• De bal is in het spel wanneer deze geraakt wordt en duidelijk beweegt (hij hoeft het strafschopgebied niet te verlaten).

(Bron: Bureau Arbitrage - Voetbal Vlaanderen)