Sportief Charter Spelers en Ouders

Voorwoord jeugdcoördinator:

Dit document heeft betrekking tot de jeugd in zijn totaliteit:

Onze vereniging heeft in de loop der jaren een zéér goede naam opgebouwd. Om deze naam te behouden zijn we tot het opstellen van enkele gedragsregels overgegaan. Deze gedragsregels hebben tot doel aan te geven welk gedrag door onze vereniging getolereerd wordt. Ik ben er van overtuigd dat deze charter er verder zal toe bijdragen om er een gezonde, correcte en voorbeeldige jeugdwerking op na te houden.

Gedragscode:
- Wij gedragen ons sportief en gedisciplineerd op en rond het terrein en in de kleedkamers (op training en wedstrijden). Sportief gedrag … dit betekent : geen verbaal en/of lichamelijk geweld hanteren, geen discriminerende opmerkingen, niet pesten, geen vernielzucht, …
- Wij hebben respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, de installaties, de uitrustingen, het trainingsmateriaal en andermans eigendom.
- Opzettelijke vernielingen en beschadigingen zullen zwaar gesanctioneerd worden.

Afwezigheid:
Bij afwezigheid op training of wedstrijd wordt altijd én vooraf de trainer verwittigd met opgave van de reden van de afwezigheid. De aanwezigheden worden nauwgezet bijgehouden.

Wedstrijden:
- De trainer/jeugdcoördinator zijn verantwoordelijk voor de selectie, ploegopstelling en de speelwijze van de ploeg. Deze laatste werd besproken met het trainersteam en behoort tot de sportieve visie van de vereniging.
- De selectie/ploegopstelling wordt o.a. bepaald door zaken als technische en tactische vaardigheden, inzet/gedrag tijdens de trainingen en wedstrijden en de trainingsopkomst.
- De geselecteerde spelers krijgen elke week na de laatste training voor de eerstvolgende wedstrijd een briefje of een e-mail, waarop de wedstrijd van het weekend en het uur van bijeenkomst wordt vermeld.
- Bij ieder wedstrijd dragen de geselecteerde spelers de training van KSV Rumbeke (uniformiteit + herkenning)
- Voor de wedstrijden op verplaatsing wordt er steeds afgesproken op de parking van ons complex op het vooraf bepaalde tijdstip. Spelers die eventueel rechtstreeks rijden laten dit weten aan de trainer.
- Bij thuiswedstrijden mogen de spelers de kleedkamers niet betreden zonder aanwezigheid van de trainer en/of de ploegafgevaardigde.
- Bij elke wedstrijd wordt aan de trainer, afgevaardigde, medespelers en andere aanwezigen (op dat moment) een hand gegeven zowel bij het aankomen als bij het weggaan.
- Men zorgt ervoor dat de voetbalschoenen voor aanvang van de wedstrijd gepoetst zijn.
- Tijdens de wedstrijden mag er tot en met de categorie van de U17 doorlopend vervangen worden. Bij een vervanging geeft men de inkomende speler een hand.
- Iedereen zet zich steeds 100% in voor de ploeg, want voetbal is een teamsport.
- Na het einde van de wedstrijd zijn we sportief en geven we een hand aan de tegenstanders en de scheidsrechter(s).
- Na de wedstrijd worden de voetbalschoenen niet uitgeklopt in de kleedkamer of in de gang !! Net buiten de kleedkamers kan je op een ordentelijke manier de voetbalschoenen poetsen onder de kraan.
- Na de wedstrijd worden de voetbaltruien, broekjes en kousen netjes bij elkaar gelegd.
- Na de wedstrijd is men verplicht te douchen en verlaat men binnen de 30 minuten de kleedkamers (= einde verantwoordelijkheid trainer).
- Het verlaten van de kleedkamer gebeurt rustig en in de kantine proberen we in groep bij elkaar te blijven. De aanwezige ouders van de verschillende spelertjes geven we de hand.

Trainingen:
- Bezoek zo veel mogelijk iedere training en dit in uw eigen belang! Het trainingsbezoek wordt immers geregistreerd.
- De trainingen starten stipt en eindigen stipt. Wees dus op tijd!
- Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer/jeugdcoördinator.
- Na de training moet men douchen (laat dit reeds vanaf de kleinsten een positieve attitude worden). Men blijft niet langer dan nodig in de kleedkamer (max 20 minuten na de training).
- Verzorg je lichaam, gebruik zeep en badslippers bij het douchen.
- Er wordt zorg gedragen voor alle uitrustingen.
- Als je kiest voor een competitie- en ploegsport dan gaat een training of wedstrijd voor een verjaardagsfeestje, enz. …
- Studies komen altijd op de eerste plaats !!!
- De jeugdcoördinator bepaalt het tijdstip wanneer er niet meer in korte broek en voetbaltruitje mag gevoetbald worden.
- Zorg ervoor dat je eigen kledij steeds in orde en aangepast is aan de weersomstandigheden (schoenen gepoetst – regenjas – een extra trui – handschoenen – scheenbeschermers - …)
- Na de training en na het verlaten van de kleedkamer neemt men direct de kortste, veiligste weg terug naar huis.
- Iedereen wacht in de kleedkamer tot de trainer de spelers komt halen (er worden voor de trainingen géén ballen uit het materiaalhok gehaald en het trainingsveld wordt niet betreden.
- Bij het verlaten van de training meldt iedere speler zich bij de trainer.

Ouders:
Ouders zijn een belangrijke schakel binnen onze vereniging. Graag willen wij ouders stimuleren om regelmatig uw zoon/dochter te komen aanmoedigen tijdens de wedstrijden.

Enkele tips …
- Wees enthousiast en moedig uw zoon/dochter als ook de medespelers van de ploeg aan. Toon dat u een echte supporter bent.
- Laat tactische richtlijnen tijdens de wedstrijden achterwege. De spelers krijgen de nodige instructies van de trainer. De kinderen hebben het soms al moeilijk genoeg met de bal, zichzelf en de tegenstander.
- De scheidsrechter doet ook zijn best, bemoeit u zich niet met zijn beslissingen. De scheids heeft altijd gelijk … ook al deelt u zijn mening niet, blijf steeds beleefd!
- Gun uw kind het kind zijn.
- Toon correct gedrag en taalgebruik.
- Wees verantwoordelijk voor de veiligheid van uw kind naar en van ons sportcomplex.
- Op verplaatsing willen we graag een beroep doen op uw medewerking om spelers te vervoeren naar het terrein van de tegenstander. Spreek af met andere ouders en meldt dit aan uw trainer.
- Als je een probleem hebt, blijf er dan niet mee zitten, maar bespreek het met je trainer of de jeugdcoördinator. Mensen spreken mensen …
- Weet dat uw kind in opleiding bezig is !
- Het scorebord analyseren en daaruit conclusies trekken kan best interessant en leuk zijn, maar staat soms lijnrecht tegenover de opleiding binnen onze vereniging.

Allerlei:
- Voetballen bij een andere ploeg (bv testwedstrijd en/of –training-) moet vooraf steeds meegedeeld worden aan de trainer en/of de jeugdcoördinator dit met betrekking tot de verzekering ( er moet een schriftelijk akkoord gegeven worden door de gerechtigd correspondent van KSVR ).
- Een goede sfeer tussen trainers, spelers en ouders is bevorderlijk voor het behalen van goede voetbalresultaten. Het is de bedoeling dat wij verzorgd voetbal, gekoppeld aan de nodige inzet, bij alle ploegen nastreven.
- Resultaat is ondergeschikt aan de manier van voetballen. Willen winnen getuigd van een goede mentaliteit, maar winnen primeert niet, goed voetballen wel …
- Ploegbelang staat boven eigenbelang.
- Alle spelertjes worden op een eerlijke, correcte en consequente manier beoordeeld op gebied van technische en tactische vorderingen, gedrag en ingesteldheid en trainingsopkomst. Deze beoordeling(en) wordt(en) gebruikt voor de doorstroming naar een volgende categorie.

Slotwoord jeugdcoördinator:
Deze sportieve charter werd opgesteld in het belang van het behouden van een goed uitgangsbord voor onze vereniging. Het nastreven van deze regels is in het belang van iedereen en zal nauwlettend worden opgevolgd door de bevoegde personen. Overtredingen zullen met ouders, trainers en jeugdcoördinator besproken worden.
Ik ben er van overtuigd dat het naleven van deze gedragscode een eerste stap is naar sportief succes!