Missie en visie, kernwaarden, uitwerking, rol, doelgroep, engagementen

1 Missie en visie

1.1 Missie van de club in zijn geheel

KSV Rumbeke wil als club op een zo hoog mogelijk provinciaal niveau voetbal spelen met voornamelijk eigen jeugdspelers. De club wil daarbij een attractieve speelstijl propageren op een technisch verzorgde en herkenbare manier binnen een moderne infrastructuur. De jeugdopleiding dient hiertoe de springplank naar het eerste elftal en bij uitbreiding, de A-kern te zijn.

De club wil door zijn werking en uitbouw een belangrijke plaats innemen binnen het verenigingsleven van Rumbeke. Zij wil eveneens een gezonde financiële club zijn die aan zijn sponsors een toegevoegde waarde brengt door als een groeiende, sportieve en sociale club vermeld te worden. KSV Rumbeke wil al zijn leden, losse medewerkers, ouders, sympathisanten, spelers binnen de club de opgestelde normen en waarden van de club laten respecteren.

De club streeft een brede sociale functie na door zowel in de jeugdopleiding als bij de volwassen categorieën een breed voetbalgamma aan te bieden. Ook de uitbouw van relaties met sponsors, ouders, supporters, scheidsrechters en de overheid kaderen in de brede (sociale) werking van de club.

1.2 Missie van de jeugdwerking

De jeugdwerking streeft een kwalitatieve opleiding op provinciaal niveau na met het oog op een gezonde en zo maximaal mogelijke doorstroming van eigen jeugdspelers in de A-kern. De goede reputatie van de jeugdwerking binnen het regionale jeugdvoetbal wil de club behouden en verder uitbreiden.

De vorming van individuele sporters in een collectief geheel en in teamverband primeert.  Naast het prestatiegerichte wil KSV Rumbeke eveneens een kader voor recreatieve beoefening van voetbal. Met de jeugdwerking de jongeren in het algemeen aanzetten tot duurzaam sporten binnen een goede kwaliteitsvolle en ondersteunende omkadering, waarbij de speler zich als persoon en als voetballer ten volle kan ontplooien.

Zowel op het provinciaal als op het gewestelijk niveau leidt dit tot de uitbouw van vriendschappelijke relaties op langere termijn. De club heeft eveneens een opvoedende opdracht door de jeugdspelers te begeleiden op een sociaal en pedagogisch verantwoorde manier. De opleiding mondt finaal uit in volwassen voetballers op technisch, fysisch, tactisch en mentaal vlak.

1.3 Visie op de eerste ploeg

KSV Rumbeke wil symbool staan voor een stabiele, provinciale voetbalploeg, waarbij voetbal spelen en voetbal beleven de club maximaal toegankelijk maakt voor al wie zich kan identificeren met de doelstellingen van KSV Rumbeke. De club streeft daarbij voor haar A-kern een 50/50 verhouding na tussen eigen spelers en niet-eigen spelers.

Als uithangbord voor de club is zij de voortzetting van het voetbalvisie die de club doorheen al haar geledingen voor ogen neemt. Op zijn beurt belichaamt de eerste ploeg de waarden die de club zich voor waar aanneemt en naar streeft ; zij verwoorden op en naast het veld de normen van de club.

1.4 Visie op de jeugdwerking

De jeugdwerking wil zo vlug mogelijk opnieuw provinciaal voetbal aanbieden en dat niveau door de jaren heen handhaven en verbeteren. De club gaat voor een sterke jeugdopleiding met een gediplomeerde trainersstaf, die in de beste omstandigheden kan functioneren. Talentvolle spelers klaarstomen voor de eerste ploeg of op zijn minst mee te draaien op een provinciaal niveau. De doorstroming van eigen spelers is primordiaal binnen de jeugdwerking.

De jeugdwerking dient via een structurele werking, die gebouwd is op een administratief en technisch gekwalificeerd kader, elke jeugdspeler de kans geven tot maximale ontplooiing naar eigen mogelijkheden. Het collectief proces ondersteunen om het doel te bereiken is een belangrijke waarde voor zowel jeugdspelers, jeugdtrainers en al wie betrokken is bij de jeugdopleiding. Binnen deze werking zijn fair play, gelijkheid en doorzettingsvermogen belangrijke waarden.

Positief en voornaam gedrag ten aanzien van eigen clubleden, scheidsrechters en tegenstrevers, evenals respect voor materiaal en accommodatie leveren de bijdrage aan de sociale opvoeding van de jongeren.

 

2 Kernwaarden KSV Rumbeke

2.1 Kernwaarden van onze vereniging

Kameraadschap

Sociaal engagement

Verenigen

Resultaatgericht werken

2.2 Kernwaarden van onze voetbalopleiding

Kwalitatieve opleiding

Sportiviteit en fairplay

Voetbalvreugde en fun

Respect en discipline

 

3 Concrete uitwerking van de missie met de hiernavolgende visie

3.1 De jeugdspeler komt te allen tijde op de eerste plaats.

We willen kinderen een volwaardige voetbalopleiding geven of aanbieden.

We starten al met multimove-opleiding vanaf de allerjongsten en dribbelvoetbal (2 tegen 2 – U6 en 3 tegen 3 – U7). Hierbij staan we voor een opleiding die mikt op brede beweegvaardigheden (springen, lopen, vangen, trappen, dribbelen, …) FUN en individuele ontwikkeling zijn primordiaal. Een goede lichaamsbeheersing is dé basis voor een goede balbeheersing. Dit alles gebeurt binnen een veilige en gestructureerde speelomgeving waar voetbalplezier en een kindvriendelijke aanpak centraal staan.

We streven naar een individuele opleiding binnen een teamgebeuren.

Vanaf 5 tegen 5 (U7-U9) gaan we aan de slag met zonevoetbal. Aan de hand van ons opleidingsplan willen wij individuele basistechnieken in functie hiervan centraal zetten. Op teamtactisch vlak beperken we ons tot enkele hoofdprincipes om tot een herkenbaar samenspel te komen. Vanaf 8 tegen 8 (U10-U13) en 11 tegen 11 (U15-beloften) wordt geleidelijk aan meer aandacht besteed aan tactiek, wordt er fysiek steeds voetbal specifieker getraind, en worden speltechnieken verfijnd en geautomatiseerd.

Spelers binnen KSV Rumbeke krijgen maximale speelkansen.

Concreet streven wij naar 50% speelgelegenheid op jaarbasis.

Er wordt gewerkt met een leeftijdseigen leerplan en periodieke thema’s zoals opbouwen, aanvallen en verdedigen.

Op training wordt de oefenstof volgens de MIM-methode aangebracht. Vanuit verschillende individuele oefeningen (tussenvormen) wordt de oefenstof omgezet in wedstrijdvormen. Wat op training wordt aangeleerd, wordt in wedstrijd coaching meegenomen.

Het opleidingsproject resulteert in een aantal (spel)kenmerken die we graag zien terugkomen in onze dagdagelijkse werking en tijdens de jeugdwedstrijden:

• aanvallend voetbal en dominant spel

• snelle omschakeling van balverlies naar balbezit (eerste bal diep)

• verzorgde opbouw van achteruit

• verdedigen als middel en niet als doel

• een wil om te winnen

• gezonde balans tussen voetbal en studies/levensstijl.

3.2 Doorstroming uit de eigen jeugdopleiding naar de A-kern

De visie en strategie inzake de doorstroming van de eigen opgeleide spelers naar de A-kern verloopt volgens een welbepaald doorstromingsproces. We starten zeer vroeg met dit proces, en niets is definitief. Dit heeft uiteraard te maken met talent, maar ook met de attitude. Het ligt in de bedoeling om een complete speler af te leveren voor de uiteindelijke doorstroming. Gedurende het volledige proces is de TVJO en sportieve jeugdcel betrokken om het geheel permanent te evalueren. Tevens is er steeds informatief overleg met de teamtrainers, jeugdcoördinatoren, talentscout en de TVJO om de selecties af te toetsen. Vanaf de postformatie worden ook de beloftentrainer, hoofdcoach en zijn assistent betrokken in het proces. Het proces van de doorstroming alsook de manier waarop de integratie van deze jeugdspelers in de A-kern verloopt wordt beschreven in het afzonderlijk document “Visie en strategie inzake doorstroming”.

 

4 Rol van KSVR

4.1 KSVR en haar sociale rol

Ook de mentale vorming vanuit een duidelijk pedagogisch kader heeft zijn plaats. Voetbal is bij KSV Rumbeke niet altijd een doel op zich. We willen kinderen niet alleen op sportief vlak ontwikkelen maar ook op menselijk, sociaal en maatschappelijk vlak. We bieden een menselijke benadering, waarbij het effectief toepassen van waarden en normen heel belangrijk is. Enerzijds willen we met onze jeugdopleiding een toegevoegde waarde betekenen in het verlengstuk van wat spelers meekrijgen van thuis en de schoolopleiding. Respect voor iedereen (spelers, bestuursleden, medewerkers, tegenstanders, scheidsrechters,…) is daarbij een heel belangrijke waarde binnen onze club. Wij onderschrijven het sociaal charter van de KBVB en hebben binnen onze club een specifieke sociale cel. We leren jeugdspelers ook omgaan met winnen en verliezen. Wij onderschrijven eveneens het Fair Play reglement van de UEFA. Alle actoren binnen de club korter bij elkaar brengen om de eenheid binnen de club te verstevigen.

4.2 KSVR en haar rol in de ruime omgeving

Wij zetten graag in op lokale verankering, wij willen graag dat onze club een prominente plaats inneemt in het sociaal weefsel van de lokale gemeenschap! Daarom willen wij graag samenwerken met het lokale bedrijfsleven, scholen, lokale sportclubs of jeugdverenigingen, nemen wij graag deel aan sociale projecten, …

• Jaarlijkse deelname aan de Roeselaarse sportmarkt op de autoloze zondag in september waar we onze club en jeugdwerking voorstellen aan het grote publiek.

• Jaarlijkse deelname aan evenementen van KSA Rumbeke: KSA Kidsrun, rolmarathon,…

• Jaarlijkse deelname de loopwedstrijd Parkours t.v.v. de Muco vereniging.

• …

Bij onze aanwezigheid op deze lokale evenementen zorgen we er steeds voor dat onze clubkleuren met de nodige trots gedragen worden.

 

5 Doelgroep en samenstelling van de jeugdopleiding

5.1 Doelgroep jeugdopleiding.

Elk kind, ongeacht talent, afkomst, religie, financiële mogelijkheden, geslacht, is welkom en moet kunnen spelen. Op basis van talent, inzet en engagement. Na een goede analyse van de evaluatie bepalen we op welk niveau een speler uitkomt. We streven ernaar om binnen onze eigen opleiding een provinciaal en regionaal niveau te kunnen aanbieden. Door een samenwerking KSV Roeselare trachten we spelers die het provinciale niveau ontgroeien ook voetbal op IP niveau aan te bieden. Ook de omgekeerde beweging is mogelijk.

Om de overgang tussen onze jeugdopleiding en het eerste dames elftal gemakkelijker te maken willen we op korte termijn een meisjes jeugdploeg opstarten die moet dienen als laatste stap in het doorstroomproces van de jeugdopleiding naar de eerste ploeg. Met de werkgroep meisjes@svrumbeke willen we meer meisjes aan het voetballen krijgen om de natuurlijke instroom van meisjes in de jeugdwerking te verhogen.

5.2 Na de jeugdopleiding.

Naast het aanbieden van een kwalitatieve jeugdopleiding op verschillende niveaus wil KSV Rumbeke voetbal toegankelijk maken voor iedereen. We proberen het aanbod zo ruim mogelijk te houden binnen de mogelijkheden van de organisatie en de infrastructuur.

Voor de spelers die net tekort komen of die om professionele redenen niet doorstromen naar een eerste elftal maar toch hun favoriete sport wensen te blijven beoefenen is er bij KSV Rumbeke ook een aanbod. Er zijn momenteel twee gewestelijke reserveploegen waar deze spelers terecht kunnen voor hun wekelijkse training en wedstrijd.

Onder het moto “een leven lang voetbal” werd onze werking ook uitgebreid met een aanbod wandelvoetbal voor 55 plussers.

5.3 Scope

Voor ieder leeftijdscategorie zijn het aantal teams en de teamgrenzen vastgelegd. Deze teamgrenzen hebben tot doel een goeie werking van de ploegen te garanderen. Bij te weinig spelers loopt men het gevaar forfait te moeten geven. Een teveel aan spelers doet dan weer de speelgelegenheid en het wedstrijdritme van de spelers geen goed. Daarom bestaat voor iedere ploeg een minimum- en een maximumgrens:.

• U6: 3 ploegen met min. 8 en max. 10 spelers per ploeg -> tussen de 24 en 30 spelers

• U7: 3 ploegen met min. 8 en max. 10 spelers per ploeg -> tussen de 24 en 30 spelers

• U8: 3 ploegen met min. 8 en max. 10 spelers per ploeg -> tussen de 24 en 30 spelers

• U9: 3 ploegen met min. 8 en max. 10 spelers per ploeg -> tussen de 24 en 30 spelers

• U10: 2 ploegen met min. 12 en max. 14 spelers per ploeg -> tussen de 24 en 28 spelers

• U11: 2 ploegen met min. 12 en max. 14 spelers per ploeg -> tussen de 24 en 28 spelers

• U12: 2 ploegen met min. 12 en max. 14 spelers per ploeg -> tussen de 24 en 28 spelers

• U13: 2 ploegen met min. 12 en max. 14 spelers per ploeg -> tussen de 24 en 28 spelers

• U15: 2 ploegen met min. 16 en max. 22 spelers per ploeg -> tussen de 32 en 44 spelers

• U17: 2 ploegen met min. 16 en max. 20 spelers per ploeg -> tussen de 32 en 40 spelers

• U21: 1 ploeg met min. 16 en max. 22 spelers

Het niveau van de ploegen is vastgelegd in de jeugdlicentievoorwaarden van Voetbal Vlaanderen.

Leeftijdscategorie Aantal provinciale ploegen Aantal gewestelijke ploegen
     
U6 0 3
U7 0 3
U8 2 1
U9 2 1
U10 1 1
U12 1 1
U13 1 1
U15 1 1
U17 1 1
U21 1 0

 

6 Engagementen

6.1 Engagement naar onze stakeholders toe

Onze missie is om lokaal maar ook in de ruimere omgeving van Roeselare een vooraanstaande rol op te nemen voor het opleiden van voetballers. Via de samenwerking op clubniveau met KSV Roeselare willen we zowel IP-, Provinciaal als Regionaal opleidingsniveau aanbieden. Dit in een goede organisatie en met gediplomeerde, goed opgeleide trainers met een hart voor jeugdvoetbal.

Voor de start van het seizoen wordt er een infoavond gehouden waardoor de ouders en spelers geïnformeerd worden naar wat ze kunnen verwachten van de JO voor het komende seizoen.

In volgende punten werd geïnvesteerd, zodoende we de nodige beloftes kunnen maken naar zowel ouders als spelers toe:

• Een heel seizoen sportief hoogstaande begeleiding door gediplomeerde trainers

• Een nieuwe scoutingscel

• Extra middelen voor de jeugdscheidsrechters

• Uitgebreiding extra sportieve cel

• Uitgebreiding sportieve cel

6.2 Engagementen naar de ouders en spelers toe

6.2.1 VOOR DE ONDERBOUW

• Iedereen evenveel speelminuten op wedstrijd- en seizoensbasis, als ze aan de selectievoorwaarden voldoen

• Spelers worden uitgespeeld op verschillende posities

• Aanbod van wekelijks specifieke keepertraining

• Hier wordt niet met vaste keepers gespeeld, veldspelers spelen afwisselend in doel

• Tijdens de winter worden er zaaltrainingen voorzien

• Minimaal 1 training per week op het synthetisch veld

• Extra aanbod techniektraining

6.2.2 VOOR DE MIDDENBOUW

• Iedereen evenveel speelminuten op wedstrijd- en seizoensbasis, als ze aan de selectievoorwaarden voldoen

• Spelers worden uitgespeeld op verschillende posities

• Hier wordt met vaste keepers gespeeld, maar op jaarbasis speelt elke keeper, hier trachten we naar te streven, minstens 25% van de speelminuten als veldspeler

• Minstens 1 specifieke keepertraining per week, met op regelmatige basis integratietraining

• Minimaal 1 training per week op het synthetisch veld

• Extra aanbod techniektraining

6.2.3 VOOR DE BOVENBOUW

• Geselecteerde spelers spelen minstens 50% van het aantal speelminuten als ze aan de selectievoorwaarden voldoen

• Spelers worden uitgespeeld op verschillende posities naargelang hun profiel

• Hier wordt met vaste keepers gespeeld, indien de mogelijkheid zich voordoet zullen de keepers speelgelegenheid krijgen als veldspeler

• Minimaal 1 training per week op het synthetisch veld

Dank aan onze website sponsors. (klik op logo om naar hun website te gaan)

Crombez 500px   Honda 500px   bricx 500px   sportline 500px   Laconte 500px
                 
Stad Roeselare 500px   Van Parijs 500px   deforche 500px   ixina 500px   oostpark 500px
                 
Potragar 500px   Claeren 250px   bricx 500px   Stad Roeselare 500px   km 500px

hoofdbannersite 2019 2020 1100

SECRETARIAAT:

Gerechtigd Correspondent:

Stefaan Bouckaert - ad interim

e-mail:  secretariaat@svrumbeke.be

Secretaris:

Kurt Maddens

gsm:  0497/63.75.82

e-mail:  secretariaat@svrumbeke.be

 Jeugdsecretariaat:

Ann Verdonck

gsm:  0472/92.09.16

e-mail jeugd:  jeugd@svrumbeke.be

WEBSITE:

Kurt Maddens

gsm:  0497/63.75.82

e-mail:  web@svrumbeke.be

website:  www.svrumbeke.be

logoembleemksvrokfull

TERREINEN & INFO:

e-mail:  info@svrumbeke.be

adres:  Wervikhovestraat 7 , 8800 Rumbeke

telefoon:  051/20.10.01

stamnummer:   5181

bloknummer:   2218

kleuren:  shirt: blauw / short: blauw / kousen: blauw

footpass 2sterren 80px     KBVB 80px     Panathlon 80px VoetbalVlaanderen 80px